1. Úplný oficiální název povinného subjektu.  80. mateřská škola Plzeň, Úslavská 80, příspěvková organizace, 326 00 Plzeň
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování

Doplňková činnost

Zřizovatel – statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Platby
6. Identifikační číslo školy (IČ) 70940703
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty Údaje o rozpočtu ŠVP

Zřizovací listina

9. Žádosti o informace Místo a způsob podání žádosti
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání Kontakty
11. Opravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)

  • poštou
  • osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12. Formuláře Lze – vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ,         stáhnout zde

Žádost o přijetí do MŠ 

Přihláška ke stravování

Evidenční list dítěte

Žádost o poskytnutí informace

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Návody pro řešení nejrůznějších životních situací 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ  (květen formou elektronických zápisů)

Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání

Pověření k vyzvedávání dítěte

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

 

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací

Dosud nebylo řešeno

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva
MENU