Želvičky

Želvičky

1. třída

Učitelky

Karásková Iva, Bc. Aneta Štěpánková

Radovánky se želvičkou Lilinkou

Želvička Lilinka je naše kamarádka, která nás bude provázet celým školním rokem. Ve třídě jsme všichni kamarádští, hodní a snažíme se mezi sebou udržovat přátelskou a pohodovou atmosféru. Veškeré aktivity přizpůsobujeme věku dítěte, jeho schopnostem a dovednostem. Každému jednotlivci dáváme prostor k vyjádření svých myšlenek a názorů. Tento citlivý přístup je zárukou k vzájemné spolupráci mezi dětmi, i mezi dětmi a dospělými. Děti budou vedení k samoobsluze, hygieně a ke stolovacím návykům. Na začátku školního roku si stanovíme obrázková pravidla, která jsou důležitá k vzájemnému soužití ve třídě.

Každý pátek se vybere jedno z dětí, které bude mít možnost strávit se želvičkou Lilinkou víkend doma. Může jí vzít na výlet, ukázat jí kde bydlí, seznámit jí s kamarády atd. Maminka či tatínek pak zapíšou, co vše želvička Lilinka u vás doma zažila a doplní text fotografiemi. Společně si takto během roku vytváříme společný „Deník želvičky Lilinky“.

Žabičky

Žabičky

2. třída

Učitelky

Křesťanová Lenka – ředitelka školy, Mgr. Jana Junková, Mgr. Pavlína Kopřivová

S Ferdou za poznáním

Děti bude celým rokem provádět plyšový žabák Ferda, jako maskot třídy. Na začátku roku se děti dozvědí, že žabák umí i anglicky, a tak se s ním něco nového naučí. Maskot bude využíván zejména v komunikativním kruhu, pro lepší udržení pozornosti dětí a pro rozvíjení schopnosti naslouchat druhým. Vždy v pátek se zvolí jedno z dětí, které si bude moct vzít žabáka domů a bude se o něj starat (vezme ho na výlet, ukáže mu, kde bydlí,…) a může pořídit i fotografie, ze kterých si v průběhu roku vytvoříme deník.

Tematické celky budou motivovány příběhy k rozvoji emoční inteligence dětí. Integrované bloky budou děleny na dvoutýdenní témata, abychom měli dostatek prostoru se se vším seznámit. Budeme se řídit samozřejmě i ročním obdobím a tím, co nám příroda přináší. Zaměříme se na rozvoj všech oblastí vzdělávání, zdokonalování řečového projevu dětí - logopedickou prevenci a rozvoj předčtenářských, předmatematických dovedností a přípravu předškolních dětí na vstup do základní školy. Dostatek času budeme věnovat také konstruktivním činnostem a poznávání živé a neživé přírody zejména při pobytech venku. Vytvoříme podmínky pro experimenty, zkoumání a pokusy. V teplejším období budeme chodit na turistické vycházky a poznávat okolí vzdálenější školce, budeme více času trávit v přírodě.

U mladších dětí se zaměříme také na zdokonalování sebeobsluhy, stolování, hygienu, zapojení se do kolektivu a upevňování dětských přátelství. U dětí předškolních se zaměříme zejména na přípravu na nástup do ZŠ a logopedickou prevenci.

Po celý rok nás čeká spousta nejrůznější divadelních představení ale také sportovních a kulturních akcí vhodných pro děti.

Ve druhém pololetí budou mít možnost děti navštěvovat bazén, kde se pod dohledem plaveckých instruktorů budou učit plavat.

Kapříci

Kapříci

3. třída

Učitelky

Damjanovićová Ilona, Mgr. Alena Ditrychová

Od kapky poznání k pramínku vědění

Hlavním motivačním činitelem budou Karty ctností, na kterých jsou vyobrazeny hodnoty a vlastnosti. Karty dětem prostřednictvím obrázků a návodných otázek pomohou pochopit abstraktní pojmy jako je např. laskavost, porozumění, spravedlnost, nebo zodpovědnost. Obrázky na kartách zachycují, jak se daná hodnota projevuje v životě při jednání s druhými nebo v přístupu k sobě.

Název třídního vzdělávacího programu napovídá, že jednotlivé integrované bloky – Barevný pramínek, Kouzelný pramínek, Pramínek poznání a Pramínek radosti budou rozděleny na menší tematické celky „Kapky“. Každá kapka symbolizuje jednu hodnotu, kterou se dětem prostřednictvím her, rozhovorů a činností budeme snažit přiblížit. Jednotlivé tematické celky budeme plánovat průběžně, v závislosti na aktuální úrovni dětí, na jejich zájmech, přáních a potřebách.

Hlavním cílem třídního vzdělávacího programu je osvojení si hodnot, na kterých je založena naše společnost, rozvoj vnímavosti, emociální inteligence, podpora ohleduplnosti vůči druhým a osvojení si potřebných znalostí, schopností a dovedností pro další vzdělávání.

Metody a formy vzdělávání

Metody a formy využívané při práci s dětmi respektují vývojové, fyziologické, kognitivní, sociální a emocionální potřeby jednotlivých dětí. Poznatky a dovednosti si děti osvojují formou hry a prožitkového učení. Základem vzdělávací nabídky je vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí. Důraz je kladen na aktivitu dítěte, jeho samostatné objevování a poznávání nových věcí. Tematické celky a projekty jsou navrženy a realizovány tak, aby v nich byl dostatečný prostor pro sebereflexi, kooperativní, prožitkové a situační učení. Jednotlivá témata a činnosti vybíráme s ohledem na aktuální zájmy a potřeby dětí.

MENU