1. Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu.  80. mateřská škola Plzeň, Úslavská 80, příspěvková organizace, 326 00 Plzeň
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí  

 

Hlavní činnost

–       Předškolní vzdělávání dětí

–       Zajištění školního stravování

–       Zajištění závodního stravování

 Zřizovací listina

 

Doplňková činnost

–       Zajištění zájmových, vzdělávacích….

viz zřiz. listina

 

Zřizovatel – statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

 

3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Platby Školné  

Stravné

6. Identifikační číslo školy (IČ) 70940703
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty Údaje o rozpočtu   

ŠVP 

Zřizovací listina

9. Žádosti o informace Místo a způsob podání žádosti
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání Kontakty
11. Opravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád   

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání

(viz rozhodnutí o nepřijetí)

–       poštou

–       osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12. Formuláře Lze – vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ,  

         stáhnout zde

Žádost o přijetí do MŠ 

Přihláška ke stravování

Evidenční list dítěte

Žádost o poskytnutí informace

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Návody pro řešení nejrůznějších životních situací  

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ  (květen formou elektronických zápisů)

Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání

Pověření k vyzvedávání dítěte

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

 

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím    

 

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon 

 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

 

   

15. Sazebník úhrad za poskytování informací  

 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací  

 

 

Dosud nebylo řešeno

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva

 

2. Režimové momenty

Časový rozvrh 6.00 – 16.30 hod. (variabilní, vychází z potřeb dětí a aktuální situace)

6:00 hod. příchod dětí, spontánní hra, didakticky cílené činnosti, individuální přístup
8:45 hod dopolední svačina, poznávací, estetické, hudební, výtvarné, pracovní, literární, pohybové a řízené činnosti
9:30 hod pobyt venku – dle počasí, vycházky do okolí, hry na školní zahradě
11:30 hod oběd, vyzvedávání dětí po obědě 12:00-12:30 hodin
12:30 hod odpolední odpočinek četba pohádek
13:45 hod svačina, spontánní hra, individuální přístup, vyzvedávání dětí
16:30 hod uzavření MŠ

ŽelvičkyŽabičkyKapříci

3. Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Celé znění ŠVP je k dispozici k nahlédnutí v mateřské škole.


4. Personál

Ředitelka školy Křesťanová Lenka
Učitelky Karásková Iva 

 

Bc. Aneta Štěpánková 

Mgr. Junková Jana

Junková Michaela

Damjanovićová Ilona

Mgr. Alena Ditrychová

Mgr. Pavlína Kopřivová (školní asistentka)

Vedoucí školní jídelny Bublová Václavka
Provozní personál Česalová Eva  

Fischerová Alena

Beránková Jitka